bymuseet i bergen museene | lepramuseet

De spedalske i Det gamle testamentet

Spedalskhet er et begrep som i bibelsk sammenheng har en lang og komplisert historie. Mange kjenner begrepet fra Det gamle testamentet og fra Moseloven spesielt, men den som leter etter ordet spedalsk i GT i den nyeste bibeloversettelsen, vil lete forgjeves. Det er nå erstattet av hudsykdom som gjør uren.


Bakgrunnen for denne endringen er en oversettelsesfeil som har forplantet seg gjennom flere ledd. Den opprinnelige teksten i det gamle testamentet omtaler sykdommen tsara'at. Da tekstene ble oversatt til gresk, benyttet en ordet lepra, som på datidens gresk trolig betegnet en rekke ikke-kroniske, skjellende hudsykdommer. Dette stemmer da også godt med de symptomene som er beskrevet i Moseloven ( 3. Mosebok kap 14), som derimot ikke passer med det vi kaller lepra.

Da Det gamle testamentet i neste omgang ble oversatt til latin, benyttet man også det greske lepra, som i mellomtiden var blitt et låneord i latin. Da var imidlertid ordet gått over til å betegne den sykdommen vi i dag forstår som lepra. Da Bibelen etter reformasjonen ble oversatt til de europeiske nasjonalspråkene, ble lepra derfor oversatt til de ulike nasjonalspråkenes gloser for det som hos oss er blitt kalt spedalskhet.

De strenge bestemmelsene i Moseloven fikk dermed prege behandlingen av spedalske i Europa, og de bidrar fremdeles til stigmatiseringen av leprapasienter. For å avmytologisere sykdommen, nedtone de bibelske konnotasjonene og motarbeide forestillingene om at sykdommen er en straff gitt av Gud, benytter dagens helsearbeidere bevisst lepra/leprosy eller Hansens disease.

Det har i tidligere tider vært vanskelig å skille lepra fra andre hudlidelser, og i dag vil medisinere hevde at de spedalske som omtales i eldre kilder kan ha hatt forskjellige sykdommer. Sannsynligvis har også mange med for eksempel herpes, skabb, syfilis ol. vært betraktet som spedalske. For den medisinske forskningen er dette et viktig poeng, men for kulturhistorikeren er det av mindre betydning. Vi benytter begrepet spedalske når vi snakker om de menneskene som ble betraktet som spedalske i sin samtid, uten å ta stilling til hvorvidt de ville fått en lepradiagnose i dag.

Del dette med andre: