Ungdomstrinn 8.-10. trinn

Ungdomsskoleelever vil ha stort utbytte av en rekke museer i Bymuseet. Ikke minst vil museumsbesøket inspirere til refleksjoner rundt samfunnsutviklingen. Her kan dere bl.a. besøke steder som har vært med på å forme Norge!

Skoletilbudet rettet mot ungdomstrinnet tar i likhet med resten av skoletilbudet utgangspunkt i de kompetansemål som stilles i Kunnskapsløftet.

Elever i ungdomsskolen er gjennom en voldsom utvikling – og for oss som gjerne treffer elever fra ulike trinn i løpet av kort tid er det lett å se hvordan de modnes. Vi tilstreber oss å treffe elevene på deres modenhetsnivå, og ønsker å ta hensyn til variasjoner innad i gruppen. Det kan være svært nyttig å få diskutert dagsaktuelle problemstillinger i lys av historiske hendelser.

Håkonshallen – fra kongehall, militært magasin til museum

Fagtilknytting: Samfunnsfag, historie, KRLE, Kunst og håndverk og norsk
Demokrati og medborgerskap 

Her får elevene komme inn i denne mektige festsalen som først ble tatt i bruk i 1261. Håkonshallen er Norges fremste symbol på de norske kongenes makt i høymiddelalderen. 

 • Norge blir en stat
 • Borgerkrigstiden
 • Norge og Europa
 • Arkitektur i middelalderen
 • Kongene i sagalitteraturen, Sverre Sigurdsson og Håkon Håkonsson

Varighet: I utgangspunktet 45-60 minutter, men med mulighet for lengre tidsbruk etter behov

Tidsperiode: Hele skoleåret

Rosenkrantztårnet – Renessansemonumentet og lensherrenes slott

Fagtilknytning: Samfunnsfag, historie, KRLE, kunst og håndverk og norsk.
Demokrati og medborgerskap

Gå i smale steintrapper og pust inn historien i dette flotte tårnet som er et landemerke i Bergen. Kjernen av tårnet er middelalderkastellet bygget av kong Magnus Lagabøte. Tårnet representerer dermed både et norsk høydepunkt i middelalderen, samtidig som det nye tårnet fra renessansen representerer Norge i dansketiden.  

 • Norge i dansketiden
 • Slaget på Vågen, Bergen i sentrum for en storpolitisk hendelse på 1600-tallet
 • Hekseprosessene i Norge
 • Arkitektur i middelalderen

Varighet: I utgangspunktet 45-60 minutter, men med mulighet for lengre tidsbruk etter behov

Tidsperiode: Hele skoleåret

Bryggens Museum – middelalderfunn fra Vestlandet

Fagtilknytning: Samfunnsfag, historie, KRLE og norsk.
Demokrati og medborgerskap

Hvordan levde de første bergenserne? Se restene av den gamle middelalderbyen som ble gravd frem etter brannen i 1955. Bryggens museums faste utstilling Under jorden viser funnene gjort under utgravingene på Bryggen, i tillegg til middelalderfunn fra andre steder på Vestlandet. 

 • Bergen blir en by
 • Hverdagsliv i middelalderen
 • Skrift i middelalderen, runepinner og pergament
 • Handel i middeladeren
 • Håndverk i middelalderen

Varighet: I utgangspunktet 45-60 minutter, men med mulighet for lengre tidsbruk etter behov

Tidsperiode: Hele skoleåret

Hordamuseet

Fagtilknytning: Samfunnsfag, historie, norsk, kunst og håndverk, natur og miljø, kulturarv
Folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling

Hordamuseets hovedtema er livet på landsbygden omkring Bergen på 17-1800-tallet. Utstillingene og de gamle husene byr på gode muligheter til å peke på og diskutere forskjellene mellom før og nå, om overgangen fra det tradisjonelle til det moderne samfunnet. Formidleren tar opp endringer i levekår og boforhold, det store hamskiftet i landbruket og fiskeriene, overgangen til industrisamfunnet, dessuten tema som handlingsbåren kunnskap, barnearbeid, arbeidsdeling og kjønnsroller osv. 

Museet tilbyr også omvisninger og aktiviteter knyttet til håndverksteknikker, tekstilproduksjon, tradisjonsmat, gårds- og husarbeid, båt- og sjøbruk mm, samt forhistorisk tid, fra steinalder til vikingtid. Temaer som særlig er relevant i samfunnsfag knyttet til samfunnsendringer og teknologiske fremskritt. Våre formidlere kan også tilrettelegge omvisningene for andre temaer dere jobber med på skolen, innen våre fagområder. 

Varighet: 45 min.-2 ½ t. (avhenger av tema og aktiviteter)

Tidsperiode: Hele skoleåret

Skolemuseet – Den gamle Latinskolen

Fagtilknytning: Samfunnsfag, historie, religion og etikk, norsk og naturfag
Demokrati og medborgerskap

 • Opplysningstiden
 • Bergen på 17-og 1800-tallet

Varighet: 45- 60 minutter

Tidsperiode: Hele skoleåret

Lepramuseet – Vitenskap og menneskeverd

Fagtilknytning: Samfunnsfag, historie, religion, livssyn og etikk, naturfag og norsk. 
Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap

Lepramuseet holder til i kulturminnet St. Jørgens Hospital, som har huset mange tusen beboere gjennom mange hundre år, både leprapasienter og mennesker som hadde andre sykdommer eller var pleietrengende. For de fleste skoleklassene er opplevelsen av det autentiske sykehusmiljøet en sentral del av museumsbesøket: Når man kommer inn i den store salen med mange små soverom og på kjøkkenet kan man lett forestille seg hvordan det må ha vært å bo her.

En omvisning kan knyttes opp mot mange ulike tema, for eksempel er smittsomme sykdommer og smittemåter, helse og sykdom i gamle dager, befolkningsutvikling og levekår, menneskerettigheter,holdninger og sosiale relasjoner. 

Noen skoler kombinerer et besøk på Lepramuseet med lesing av ungdomsromanene «Det mørke lyset» av Mette Newth eller «Dagen om Natta» av Berit Vatne Vik. Begge disse romanene har en ung jente som får lepra og som kommer for å bo på St. Jørgens hospital på 1800-tallet som hovedperson

Varighet: 45- 60 minutter

Tidsperiode: April-september

Damsgård – Rokokkohuset med hage

Fagtilknytning: Samfunnsfag, historie, naturfag, kunst og håndverk 
Bærekraftig utvikling

 • Hage og parkhistorie
 • Arkitektur og stilhistorie
 • Bergen på 17-og 1800-tallet 

Varighet: 45- 60 minutter

Tidsperiode: Mai-september

Bestill skolebesøk her

Skole/barnehage
Kontaktperson
Kontaktperson
Fornavn
Etternavn
Ønsket tidspunkt