Videregående skole

De ulike arenaene i Bymuseet dekker bredt både tider og tema som er relevant i videregående skole. Man kan velge å fokusere på ulike historiske epoker, hendelser eller temaer som klasseskille, nød, sykdom, kongemakt og overklasse.

De ulike tilbudene svarer til målkrav for flere fag i Kunnskapsløftet. For elever i denne aldersgruppen er de fleste skoletilbudene teoretisk rettet, og tilpasset deres nivå og ønsket tema, men vi har både engasjement og utstyr til å kjøre mer praktisk orienterte skoletilbud på noen av museene våre. Ordinære omvisninger varer 45-60 minutter. Her er noen av tilbudene Bymuseet har til videregående skoler. 

Håkonshallen – fra kongehall, militært magasin til museum

Fagtilknytning: Samfunnsfag, historie, religion og etikk, norsk 
Demokrati og medborgerskap

 • Norge blir en stat
 • Borgerkrigstiden
 • Norge og Europa
 • Arkitektur i middelalderen
 • Kongene i sagalitteraturen, Sverre Sigurdsson og Håkon Håkonsson

Tidsperiode: Hele skoleåret

Rosenkrantztårnet – Renessansemonumentet og lensherrenes slott

Fagtilknytning: Samfunnsfag, historie, religion og etikk, norsk
Demokrati og medborgerskap

 • Norge i dansketiden
 • Slaget på Vågen, Bergen i sentrum for en storpolitisk hendelse på 1600-tallet
 • Hekseprosessene i Norge
 • Arkitektur i middelalderen

Tidsperiode: Hele skoleåret

Bryggens Museum – utgravningene på bryggen og middelalderfunn fra Vestlandet

Fagtilknytning: Historie, norsk, religion og etikk

Bryggens Museum er et middelalderarkeologisk museum. Gjennom det arkeologiske materialet åpner det seg nye veier inn til middelalderhistorien. På omvisningen diskuterer vi hvilke kilder som gir oss kunnskap om denne perioden, hvilke styrker kan de arkeologiske kildene ha, som historiske kilder ikke dekker? Vi ser på hvordan samfunnet endret seg gjennom religionsskiftet ved overgangen fra vikingtid til middelalder. I denne fasen av historien ser vi også hvordan makten konsentreres, og langsomt vokser en statsmakt fram. Sentralt i perioden er også hvordan byene formes, og blir sentre for kontakt gjennom handel, og Norge blir i middelalderen en aktør i internasjonal handel. På 12- og 1300-tallet vokser det fram en internasjonal aktør; Hansaforbundet. Bergen blir en viktig filialby i dette systemet. 

På museet er det ustilt et skriftlig dokument fra middelalderen, vi diskuterer skrift. I utstillingen er det også stilt ut et stort antall runeinnskrifter. På museet finnes verdens største samling av runeinnskrifter. Disse er skrevet av vanlige folk i byen. Bruken spenner fra navnelapper/eiermerker til religiøse innskrifter, handelsbrev, poesi og meldinger av mer muntlig karakter.

Omvisningene kan ha fokus på:

 • Byutvikling i Norge i middelalderen
 • Språkhistorie, fra norrønt til dansk
 • Maktutvikling i Norge fra starten av middelalderen
 • Innføringen av kristendommen, og religionens betydning for maktforhold i middelalderen
 • Hvilken kunnskap gir ulike kilder om middelalderen? 

På Bryggens Museum viser vi også midlertidige utstillinger. Informasjon og undervisningstilbud i disse utstillingene vil bli publisert her, og i skriv direkte til skolene.

Varighet: 45-60 minutter

Tidsperiode: Hele skoleåret

Hordamuseet

Fagtilknytning: Samfunnsfag, historie, norsk, naturfag. 
Folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling

Hordamuseet har stor faglig bredde, og passer derfor til mange ulike utdanningsprogram, både studiespesialisering, håndverk, design og produktutvikling, kunst, design og arkitektur, bygg- og anleggsteknikk, naturbruk og salg, service og reiseliv. 

Hordamuseet tar for seg det tradisjonelle livet på bygdene omkring Bergen. Det er viktig å kjenne den historiske bakgrunnen om man skal forstå velstandsutviklingen og den økonomiske veksten fra midten av 1800-tallet og fremover til vår tid. Frem til slutten av 1800-tallet levde de fleste på landsbygden, og drev en kombinasjon av jordbruk, fiske og håndverk for å få endene til å møtes. Generasjon på generasjon levde på samme sted, og på samme vis, de fleste i en fattigdom vi har vanskelig for å forestille oss i dag.

Teknologiske endringer i primærnæringene, industrialisering og utbygging av infrastruktur har ikke bare endret arbeidslivet, levekårene, familielivet og bosetningsmønsteret, men også måten vi forholder oss til naturen og forvalter ressursene. Skole og utdanning gjør oss i stand til å ta andre valg og veier enn våre forfedre. Vi går konstant og venter på det siste nye innen teknologi, samtidig som generasjoners kollektive lærdom går tapt. Vi har mye å lære av dem som levde før oss, og av kulturarven de har etterlatt oss, samtidig som vi skal være forsiktige med å romantisere over de harde kårene folk flest hadde i gamle dager. Det er også viktig å ha kunnskaper om, og søke inspirasjon i tradisjonell byggeskikk og gamle håndverksteknikker. 

Varighet: I utgangspunktet 45-60 minutter, men med mulighet for lengre tidsbruk etter behov

Tidsperiode: Hele skoleåret

Lepramuseet – Vitenskap og menneskeverd

Fagtilknytning: Helse og oppvekst, naturfag, samfunnsfag, historie, norsk

I mange hundre år var lepra en relativt vanlig sykdom i Norge, og fra midten av 1800-tallet brukte myndighetene store ressurser både på kartlegging av utbredelsen, bygging av offentlige hospitaler og på medisinsk forskning, med de tre leprahospitalene i Bergen som sentrale arenaer.

Den norske leprahistorien handler både om strategier for å bekjempe sykdommen, samfunnets behandling av de syke, og om de mange enkeltindivider, familier og lokalsamfunn som ble rammet. I løpet av en omvisning på museet vil elevene ikke kunne unngå å forstille seg hvordan det må ha vært å leve på St. Jørgens hospital, samtidig som besøket kan knyttes til tema som smittsomme sykdommer og smittemåter, hygiene, ernæring, levekår, utvikling av vitenskap og helsevesen, fattigdoms- og sosialhistorie, forholdet mellom individ og samfunn, menneskerettigheter og sosial stigmatisering.

Varighet: 45- 60 minutter
Tidsperiode: April-september

Damsgård – Rokokkohuset med hage

Fagtilknytning: Samfunnsfag, historie, naturfag, kunst og håndverk
Bærekraftig utvikling

 • Hage- og parkhistorie
 • Arkitektur og stilhistorie
 • Bergen på 17-og 1800-tallet 

Varighet: 45- 60 minutter
Tidsperiode: Mai – september

Skole/barnehage
Kontaktperson
Kontaktperson
Fornavn
Etternavn
Ønsket tidspunkt