Hospitalets fundas 1617

Fundats for det almindelige Hospital i Bergen Anno Christi 1617

1. Cap. Om hospitalets indkomst, visse og uvisse 

Summa paa den visse Indkomst efter den overleverede Hospitals Jordebog og rigtig Fortegnelse, som nu findes hos Capitlet, beløber sig ohngefahr for Smørret, som er 61 løb. 

61 løb 122 Rd. 
Tørfisk 156 Vog 7 Pund 144 Rd. 
De andre Species som er Lax. Huder. Korn etc 32 Rd. 
Af 1550 Rdaler aarlig Rente 93 Rd. 
Grundleje…ohngefar 10 Rd. 
Summa 401 Rd. 

Den uvisse Indkomst: 

1. Af Therkenes skal føres rigitg Regnskab, hvad aarligen annammes af Forstanderen. 

2. Første Bøxel. 

3. Item det Gods, som bliver udgivet med Nogen, saa og adskillige Fordringer af Penninge, Klæder, Sko, Meel, Malt, Victualier eller andet, hvadsomhelst gudfrygtige og fromme Folk betænker disse arme Christi Lemmer med i nogen Maade. 

Hvorledes hermed forholdes, skal det gives herefter tilkjende. 

Cap. 2. Om Forstanderen eller Hospitals Mester og om hans Condition og Embede 

1. Forstanderen, som her til denne Bestilling skal skikkes og forordnes, han skal være en from og gudfrygtig Mand, som enten er ugift og fører et godt, fromt, kydsk Levnet, eller og er gift, dog ikke har Børn (for hvis skyld de fattige i Hospitalet kunde i nogen Maade skee for kort). 

2. Samme Fostander skal forpligte sig at ville og skal forestaa Hospitalet christeligen, troligen og oprigtigen i alle Maader som han det for Gud og dennem ansavre og bestandig være, som efter Kgl. Maj.s Ordinantses Lydelse ere forordnede rette Inspectores til Hospitalet at være. 

3. Skal han rette sig aldeles efter denne Hospitals Fundats, og efter det, som Inspectores hannem herforuden samtlige befalendes vorder. 

4. Skal han opbære og forhandle al den visse Rente og Indkomst, som forskrevet staar, til de fattiges nødtørftige Ophold, som i Hospitalet ere eller did indkommendes vorder. 

5. Men belangendes den uvisse Indkomst skal dermed saaledes forholdes, at Forstanderen den og altsammen til sig annammer og antegner og den ligesaa udspiser som den visse Indkomst, og siden føre det altsammen til rigtig Regnskab. 

Dog dersom nogen from og gudfrygtig vil selv strax sine Gaver iblandt dem udbytte, skal det og være frit for og uforbøden, som og Ordinantsen derom formelder. Pag. 88. 

6. God og klar Regnskab for Hospitalets Indtægt og Udgift skal han gjøre hvert Aar i Slotsherrenes, Superintendentens, Sognepræsternes, samt andre Capitels forvante og Borgermester deres Overværelse. 

7. Til sin Klæde, Føde og Ophold skal han have 3die Aars Bygsel og 9 Daler slet pennige aarligen til Omkostning for Jagten, med hvilket han indfører Hospitals Indkomst. 

8. Skal han have Tjenestetyende og Folk efter de fattiges fornødne Vilkaar, saa enhver maa bekomme sin tilbørlige Røgt og Tjeneste. 

9. Han maa ingen i Hospitalet indtage uden de, som der storligen behov haver, og det sker med Superintendentens, Borgermesters og Raads samt Sognapræsternes Raad og Samtykke. Ordinants Pag. 78. 

3. Cap. Om Hospitals Lemmer og deres Condition 

1. Udi Hospitalet skal indlægges ej alleneste de, som der storligen behøve og ere af Superintendenten, Borgemesters og Raad med Sognapræstens Consens approberede og samtykte, at maa komme derind, men ogsaa rette spedalske Folk, saa mange der bliver lovligen, det er, efter Ordinatsens Lydelse, samtykte i, hvilke dog skulle have deres særdeles Hus (eller Stue) noget ude fra det store Hospital opbygt, udi hvilket de skulle indlægges, og der af det almindelige Hospital have deres Røgt, Varetægt, Underholdning og Spisning af een Gryde, paa det at Intet skal blive fortæret eller spilt til Unytte, og ikke holdes dobbelt Omkostning. 

2. Hospitals Lemmer skal leve gudfrygtigen, være fornøielige, ædrue, fredsommelige og stille, som gjerne takker Gud og beder hannem for alle christelige Øvrigheds-Personer, som saadan deres Underholdning mildeligen forordnet haver, ja og for alle dem, som arme og Christi Lemmer af en sand og levende Troe beviser Miskundheds Gjerninger til Guds Ære. 

3. Saa mange blandt dem, som noget med Hænderne kan arbeide eller noget forrette de andre til Gode, de skal godvillig og gjerne det gjøre, eftersom Inspectores samtlige dem befaler; end ville de det ikke gjøre, skal de af Hospitalet forvises. 

4. Findes nogen at være ugudelig i Ord og Gjerninger med Sværen, Banden, Klammer etc., item utaknemmelig mod Gud og Menneskene modvillig, knuragtig, urolig og trætagtig, eller som Lyst og Begjærlighed haver til Drukkenskab eller anden uskikkelig og forargerlig Væsen og Idræt, den skal Inspectores enten selv samtligen eller Prædicanten en og anden Sinde paaminde; end kan sadan Paamindelse ikke hjælpe, da skal den samme udvises og en anden i dens Sted Indtages, som vel skjønner paa, hvad Gud og godt Folk hannem hjælper tilgode. 

5. Ingen af dem maa tilstedes at løbe siden ud i Byen (uden alleniste til Kirken) at tage sig anden Idræt fore end med Drik, Rettergang eller andet saadant, som rette Hospitals Lemmer ikke sømmer, men skulde blive inden Hospitalets Grænser. 

6. Hvad Gaver som godhjertige Christne i Jesu Navn til Hospitalslemmer givendes vorder, de skulle Forstanderen antvordes, at ham dem udspiser og til god Regnskab fører. Hospitalens Lemmer maa ikke det under sig selv bytte og efter deres Vilje forvexle, dog dersom Nogen selv efter Personernes Tal vil forordinere og uddele blandt dem sine Gaver, saaat Enhver strax sin Anpart annammer, skal det paa begge Sider frit og uforment, som tilforn ble anført Cap. 2 Art. 5. 

7. End vil ellers Nogen give de Fattige nogen Almisse af Penninge og Forstanderen ikke er tilstede at han saadant kan til sig annamme, da skal den som samme Almisse vil udgive, lægge den i Bordskuffen, som dertil skal gjøres, og hvortil Forstanderen skal have Nøglen, og den til de 4 Tider om Aaret blandt dennem uddele. 

8. Giver Nogen dem et Creatur som Lam, Kiss etc. skal det sælges, og Penningen lægges i Bordskuffen. 

Cap. 4. Om Hospitals Prædikant 

1. Hospitalet maa have og føde selv en Prædikant og Sjælesørger, som blandt andet sit Embedes Bestillinger ogsaa skal i det mindste een Sinde om Ugen trøste de Syges Samvittigheder. 

2. Hans Løn og Besoldning skal være aarlig: 4 Løber Smør, 6 T. Malt, 4 T. Meel. 6 Daler Vedpenge. 8 Vog Fisk. 4 Vog Salt Lax, 10 Daler til 2 Slagte Nød, 4 Daler til 4 Faar, 16 Sk. rix til hver af de 4 Terminer, som Forstanderen skal levere hannem og siden føre det til Regnskab. 

3. Hvad Prædikanten befindes i nogen Maade at forsømmes paa den Røgt og Underholdning, som de Fattige skulde have, det skal han endelig give Sognepræsten tilkjende, at Forstanderen derom kan af Sognepræsten paamindes, men dersom han ikke agter Sognepræstens Paamindelse, skal Sognepræsten lade Slotsherren og Superintendenten det forstaa, at der maa tilbørlig raades Bod paa. 

4. Hans Residents skal holdes ved Magt af Hospitalets Indkomst. 

Cap. 5. Om spisningen 

Hermed skal saaledes holdes: Hver 14 Dage antvordes paa hver Person: Smør – 2m., Brød 5 stykker; Item hver 3 Uge – 2 ½ T. Malt til alle deres Behov. 

Søndag – Kjød 2 Stykker og Ærter: Middag og Aften. 
Mandag – Bergensfisk og Meelsuppe. 
Tirsdag – Kjød 1 Stykke og Grynsuppe. 
Onsdag – Salt Fisk og Vælling. 
Torsdag – Kjød 1 Stykke og Gryn til Suppe. 
Fredag – Salt Sild og Meelsuppe. 
Løverdag – Fersk Fisk eller 1 sk. Meel Suppe eller undertiden Meelsuppe. 

I Fasten skal der gives dem 1 Løb Smør, og da gives dem ikke Kjød, men Grød om Søndagen og Tirsdagen; item i Fasten ogsaa sprængt Fisk undertiden. 
Til hver af de 3 fornemste Højtider om Aaret bekommer de 1 Tønde Lybsk øl. 

u: Hver Person 1 Mark slet. 
u: 1 Sk. hvede Brød. 

Hellig 3 Kongers Dag ½ Pund Riis til Velling af Melk. 
Hver Mikkelsmess een rev Løg. 
Til Smørelse af Svovel og Smør aarlig 3 Mark. 

Cap. 6. Nogle flere Stykker som herefter agtes og holdes skal 

Skoe, Klæder og Lærred skal de have til Fornødenhed, baade de som arbejde og ere kranke. Hatte skal gives til Nødtørftighed. 

Naar nogen af dem bortsove ved den timelige Død, da skal dem forskaffes en ærlig christen Beravelse, udi Hospital Kirkegaard (om de den vil have) paa Hospitals Bekostning, uden de have Venner som dertil noget vil hjælpe, som og sømmelig er.